Anbi-status

Voor de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ is een groepsbeschikking voor Culturele ANBI afgegeven onder nummer G152. Deze beschikking geldt vanaf 1 januari 2019 en geldt tevens voor de tot de groep behorende Stichting ‘Den eerste Snik’, KvK 71276580.

Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’, KvK 62039946, RSIN 854611344

Doel 1:

De ontwikkeling en realisering van een functionerende historische scheepswerf.

Doel 2:

Het doen bouwen, restaureren, repareren en in de vaart brengen van trekschuiten naar 17e eeuws ontwerp.

Het bestuur:

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal drie personen; Voorts vormen op verzoek van het bestuur een aantal zeer betrokkenen een Raad van Advies.

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Projectomschrijving:

Projectmatig kan de Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’ de werkzaamheden voor de bouw, restauratie, renovatie en reparatie van historische schepen aannemen.

Project 1:

De bouw (kiellegging 15 mei 2019) van de authentieke TREKSCHUIT, naar de handschriften van de Maassluise scheepsbouwer Leendert Hoogendam, die tussen 1696 en 1743 op het Schanseiland in Maassluis o.a. 19 Snikschuiten bouwde, is inmiddels succesvol afgerond (financieel binnen de begroting, binnen geplande bouwtijd, tewaterlating 15 mei 2021) en de trekschuit is overgedragen aan de stichting  ‘Den eerste Snik’. Financieel werd de bouw en oplevering mogelijk gemaakt door enkele grote sponsoren en vele kleinere.

Zie voor verdere informatie: www.historischewerf.nl

Project 2:

De restauratie van een replica van een trekschuit, type Haarlemse Jaagschuit, genaamd ‘Vrouwtje’. Dit soort vaartuigen verzorgde in de 17de eeuw het transport van personen en goederen in grote delen van Noord en Zuid Holland. September 2021 zijn de voorbereidingen (bouwplan, sponsorwerving etc.) gestart.

Na de restauratie zal ‘Vrouwtje’ varend worden ingezet bij de trekvaart routes in  in samenwerking met de Erfgoedtafel provincie Zuid Holland.

Communicatie:

De restauratie van deze trekschuit is voor het grote publiek zichtbaar en te volgen. De ervaringen, opgedaan tijdens het gehele restauratie proces zullen door ‘Zorg en Vlijt’  in alle details geregistreerd worden, zodat de kennis van de originele bouwmethoden zo veel mogelijk beschikbaar blijft voor de toekomst.

 

Maassluis, 24 januari 2022.

Stichting Historische Scheepswerf ‘Zorg en Vlijt’

Frank Baart, voorzitter

Kees Tempelaars, secretaris/penningmeester

Wim van Baalen, bestuurslid

Actuele verslagen:

Hiervoor wordt verwezen naar www.historischewerf.nl, onder het Hoofd Nieuws opgenomen Nieuwsbrieven.

Financiële informatie 2021

ANBI formulier fondswervende organisaties

Jaarverslag 2022

Financiële informatie 2022/Jaarrekening 2022

Toelichting:

In de loop van 2022 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Het huidige bestuur van ‘Zorg en Vlijt’ bestaat uit: Frank Baart (voorzitter), Theo van de Waardt (secretaris) en Wim van Baalen (algemene zaken).

Maassluis, juli 2023