Historishe werf Zorg en Vlijt

Anbi-status

Voor de Stichting Historische Scheepswerf “Zorg en Vlijt” is een groepsbeschikking voor Culturele ANBI afgegeven onder nummer G152. Deze beschikking geldt vanaf 1 januari 2019 en geldt tevens voor de tot de groep behorende Stichting Den eerste Snik.”

– Stichting Historische Scheepswerf “Zorg en Vlijt”, KvK 62039946, RSIN 854611344

Doel: de ontwikkeling en realisering van een functionerende historische scheepswerf.

– Stichting “Den eerste Snik”, KvK 71276580, RSIN 858647485

Doel: het doen bouwen, in de vaart brengen van trekschuiten naar 17e eeuws ontwerp

Voor beide stichtingen is het postadres: Govert van Wijnkade 10, 3144ED Maassluis; nadere contact gegevens zijn onderaan deze pagina gegeven.

Het bestuur van beide Stichtingen bestaat minimaal uit drie personen; momenteel zijn er vier bestuursleden, zoals in bovenstaande fotogalerij is aangegeven. Voorts vormen op verzoek van het bestuur een aantal zeer betrokkenen een Raad van advies, hun gegevens zijn ook in de fotogalerij aangegeven.

Beloningsbeleid: Voor alle bestuurders en leden van Raad voor advies geldt dat er geen vergoeding verstrekt wordt, noch in geld, noch in natura. Uitsluitend onvermijdelijke en strikt zakelijk gemaakte onkosten kunnen op declaratiebasis worden vergoed.

Projectomschrijving: Bouw authentieke TREKSCHUIT, naar de handschriften van de Maassluisse scheepsbouwer Leendert Hoogendam, die tussen 1696 en 1743 op het Schanseiland in Maassluis o.a. 19 Snikschuiten bouwde.

Een trekvaart terugbrengen in de staat zoals destijds gerealiseerd en voorzien is van hulpmiddelen om de trekvaart mogelijk te maken, kan niet zonder een trekschuit zoals die aldaar destijds ook gevaren heeft.

Dat in Maassluis het initiatief is ontstaan voor het (her)bouwen van een trekschuit is niet verwonderlijk aangezien de verbinding van het bestuurscentrum – Delft – en de marinehaven – Hellevoetsluis – via Maassluis liep. Daar werd in de nabijheid van de Monstersche Sluis overgestapt van zoet naar zout water: veerman Jan Koppelstok verzorgde van hier het traject naar Den Briel.

Nu zijn er geen trekschuiten uit die tijd eind 17e eeuw meer beschikbaar. Wel heeft de Stichting via historische research vastgesteld dat veel trekschuiten gebouwd werden van het type Snikschuit. Dit type is oorspronkelijk ontwikkeld in Groningen en omstreken, maar er zijn er begin 18e eeuw onder meer 19 gebouwd op het Schanseiland in Maassluis door Leendert Hoogendam, bedoeld voor de trekvaart voor vrachtverkeer en ook bedoeld voor personenverkeer in de Hollandsche Gewesten.

Uit aantekeningen van de hand van Leendert Hoogendam, uitwerking hiervan door Leendert Jacobus Steur (Scheepvaartmuseum Amsterdam) en gedetailleerde bewerking door Johannes Ploeg (Museum Vlaardingen) zijn de tekeningen van een snikschuit tot in detail gereconstrueerd en inmiddels ook digitaal beschikbaar. De aantekeningen bevatten ook veel aanwijzingen voor de wijze van bouwen. Voor nadere gegevens van de snikschuit en de bronnen wordt verwezen naar bijgaand artikel met afbeelding, verschenen in het blad voor de Vrienden van Museum Vlaardingen.

De Stichting streeft na een authentieke snikschuit te bouwen, waarbij de bouwmethodes van destijds zoveel mogelijk gevolgd worden. Dit zal niet verwezenlijkt kunnen worden op de beoogde locatie voor de Historische werf “Zorg en Vlijt” op het Schanseiland in Maassluis, aangezien daar vergunning technische problemen zijn gerezen.

Tijdens de ideeontwikkeling en de uitwerking daarvan is inspiratie opgedaan bij Historische scheepstimmerwerf “Klaas Hennepoel” (Alexander de Vos) en zeer veel steun ontvangen van Ab Hoving (Rijksmuseum) en Renée Hendriks (België, digitalisering). Voorts heeft intensief overleg omtrent de bouw plaatsgevonden met de Historische Scheepswerf C.A. Meerman te Arnemuiden en de daar werkzame scheepsbouwer Cees Droste.

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een voorziene realisatie van de Snikschuit in twee fasen:

  1. Het bouwen van het casco van de snikschuit door Scheepstimmerwerf Peter Schouten te Kortenhoef;
  2. Afbouw door Stichting De Hooftzaak/STOED.

De keuze voor de werf van Peter Schouten is gedaan wegens zijn ervaring met houtbouw en restauratie van klassieke schepen. Inmiddels is het gelukt om een bouwlocatie in Maassluis in te richten aan de P.J.Troelstraweg in de voormalige Opel-showroom.

Aldaar zal ook de afbouw geschieden door De Hooftzaak/Stoed aangezien deze beschikt over een houtbewerkingsfaciliteit, dat geldt als leerbedrijf en waarbij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet.

De volledige bouw zal zodanig geschieden dat deze door het publiek bezocht kan worden, waarbij het bouwproces wordt uitgelegd en zo veel mogelijk originele werkmethoden en gereedschappen getoond worden. Nagestreefd wordt om de tewaterlating van De eerste Snik te doen plaatsvinden in voorjaar 2021.

Financiering

De Stichting raamt de kosten tot en met de eerste vaart op € 290.000 (inclusief btw). De financiering hiervan is nagenoeg afgerond en steunt op enkele grote sponsoren en vele kleinere.

Exploitatie

Stichting Den eerste Snik zal de trekschuit in eigendom nemen. In de Statuten van de Stichting is de verplichting vastgelegd dit voor ten minste tien jaar te doen gelden. Daarnaast wordt vastgelegd hoe het gebruik van de Snik wordt geregeld. Voor het gebruik staat voor ogen primair een inzet op Monumentendagen en andere bijzondere feestelijke of representatieve momenten. Vervolgens zal getracht worden de lijndienst van vroeger te simuleren. Hierbij wordt uitgegaan van inzet van getrainde vrijwilligers voor inzet van schip en paard. Ook Stichting STOED wil graag betrokken zijn bij de exploitatie, onder meer door inzet van cliënten uit hun bestand.

Inmiddels is expertise op het terrein van (trek)paarden aan de Stichting verbonden en wordt overlegd omtrent beschikbaarheid van trekpaarden, de nodige kennis van mennen en de daaraan verbonden kosten. Er is reeds een toezegging gedaan voor (beperkte) kostenloze beschikbaarheid van paard en jager.

Voor het jaarlijks onderhoud zijn plannen in ontwikkeling voor het oprichten van een historische werf in het trekvaartgebied, waarbij leeraspecten en afstand tot de arbeidsmarkt onder regie van Stichting De Hooftzaak/Stoed een rol spelen. De investering in de werf zal in deze plannen in financiële zin reeds gedekt zijn; de onderhoudskosten betreffen dan de out-of-pocket uitgaven, welke overzienbaar zijn.

Verwacht wordt dat voor het daadwerkelijk gebruik een beperkte bijdrage ter dekking van de directe kosten zal worden gevraagd.

Communicatie

Nagestreefd wordt om de realisatie van De eerste Snik voor een groot publiek zichtbaar te maken. Dit streven wordt gecombineerd met de wens om het gehele bouwproces gedetailleerd te registreren om kennis van de originele bouwmethoden zo veel mogelijk te documenteren. Voorts is een plan in ontwikkeling voor actieve publiciteit gedurende de gehele bouw en enkele bijzondere acties ter ondersteuning, waaronder de verkoop van een bouwpakket.

Resultaat

De Stichting staat voor ogen dat voor een groot publiek vanaf 2021 zichtbaar en tastbaar wordt hoe de “snelwegen” van de 18e en 19e eeuw bevaren werden en dat op gezette tijden groepen dit ook zelf kunnen ervaren. Het zal niet een strakke dienstregeling worden – als vroeger wel bestond – maar wel inzichtelijk maken “het gemak van den reisende man”.

Deze zichtbaarheid wordt vergroot door de voorziene vaste ligplaats van de trekschuit aan de Veerkade te Maassluis, nabij de Monstersche Sluis, alwaar het “oude stadsbeeld” wordt verfraaid en uiteraard bezichtigingen mogelijk zijn.

Maassluis, 16 maart 2019,

Stichting Historische Scheepswerf “Zorg en Vlijt”

Stichting “Den  eerste Snik”

Frank Baart, Leo Lauwaars, Hans Ploeg.

Actuele verslagen: hiervoor wordt verwezen naar onder het Hoofd Nieuws opgenomen Nieuwsbrieven.

Financiële informatie ultimo 2019:

Financiële informatie ultimo 2020: