Financiële verantwoording tot en met 31 december 2019

  1. De bijgevoegde cijferopstelling betreft de gecombineerde verantwoording van de Stichtingen Historische Scheepswerf “Zorg en Vlijt” en Den eerste Snik.
  1. De activiteit ten aanzien van de bouw van een trekschuit volgens specificaties en bouwwijze als rond 1700 in Maassluis is geschied, is aangevangen begin 2018 met studie naar historisch materiaal en tekeningen; begin 2019 is daadwerkelijk met de bouw gestart.
  1. Het ligt in het voornemen om bij gereedkomen van de trekschuit, naar verwachting in april 2021, de trekschuit over te dragen aan de Stichting Den eerste Snik, die verder voor de exploitatie zal zorg dragen. De financiële verantwoording zal dan over de beide stichtingen gesplitst worden.
  1. In het financieel overzicht “Winst en Verliesrekening” zijn opgenomen de uitgaven tot ultimo 2019, alsmede de ontvangen bijdragen tot ultimo 2019. De uitgaven zullen naar verwachting van het bestuur van de Stichtingen uitkomen op het geraamde bedrag van € 290.000 conform de oorspronkelijke begroting. Van de bijdragen is € 259.000 ontvangen dan wel toegezegd; voor het resterende bedrag acht het bestuur invulling hiervan gedurende de resterende bouwperiode realiseerbaar.
  1. Op het overzicht “Balans” ontbreekt de regel “Trekschuit in aanbouw”; de waarde zal gezien de financiering a fonds perdu gesteld worden op “pm”. De post “Saldo” betreft de nog te verrichten uitgaven uit de ontvangen bijdragen. De tijdelijke leningen zijn door bestuursleden verstrekt als overbruggingsfinanciering.
  1. Het bestuur spant zich in om in overleg met de sponsoren in om voldoende liquiditeit ter beschikking te hebben om doorlopend aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

Maassluis, 4 februari 2020

Stichting Historische Scheepswerf “Zorg en Vlijt”

Stichting Den eerste Snik